خواست ها نسبت به دیدگاه ها

دیدگاه باید شرایط زیر را داشته باشد.

1  . آفرینشی،  بدین معنی است که کاربر باید نظر شخص خود را بیان کند، بدون استفاده از نظرات دیگران

2.  شخصی، یعنی اینکه کاربر باید فقط با اتکا به تجربه ی خود ابراز عقیده کند.

3 .  قابل اطمینان یعنی این که اطلاعات ارائه شده  کذب نباشد.

4. ارزیابگر،  یعنی این که  دیدگاه باید شامل ارزیابی  کار بر در باره یک  سرویس و یا یک کالا باشد و بدون ضربه زدن به حرمت و وجهه کسی،  نباید قوانین جمهوری ارمنستان را نقض کند، باید در چار چوب اخلاق و هنجار ها ی پذیرفته باشد.

5 . منحصر بفرد یعنی نباید تکرار نظر خود و یا کار بر دیگری که قبلا  اظهار شده باشد.

6 . عکس های ضمیمه ی نظر باید با فرمتjpeg  و یا کیفیت با لا باشد. استفاده از عکس های اینترنتی ممنوع است.

7  . در طی  یک روز  کا ر بر در مورد یک سرویس و یا یک کالا فقط یک بار می تواند نظر خود را بنویسد.